LÖG LANDSSAMBANDS ELDRI BORGARA

1.gr. Heiti og heimili

1.1. Sambandið heitir Landssamband eldri borgara, skammstafað LEB.
1.2. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.
1.3. LEB er sjálfstætt starfandi landssamband sem gætir hlutleysis varðandi trúmál og stjórnmál.

2.gr. Markmið og hlutverk

2.1. Markmið LEB er að vinna að hagsmuna-, velferðar- og áhugamálum aldraðra og koma fram fyrir hönd aðildarfélaganna gagnvart Alþingi, ríkisstjórn, stjórnvöldum og öðrum, sem sinna málefnum aldraðra fyrir landið í heild.
2.2. LEB skal stuðla að samvinnu félaga eldri borgara og vinna að því að slík félög séu starfandi í öllum sveitarfélögum.
2.3. LEB tekur þátt í innlendu sem erlendu samstarfi eftir því sem stjórnin ákvarðar.

3.gr. Aðild

3.1. Aðild að sambandinu geta átt félög fólks, sem sem er 60 ára og eldra, og vinna að hagsmuna-, velferðar- og áhugamálum eldri borgara.
3.2. Þrátt fyrir aldursákvæði í 1. málsgr. getur félag orðið aðili að LEB, þó félagaaðild þess miðist við lægra aldursmark, en réttindi og skyldur félagsins miðast við þá félagsmenn sem eru 60 ára og eldri.
3.3. Aðild nýrra aðildarfélaga er háð samþykki landsfundar LEB en stjórn LEB getur veitt nýju félagi aukaaðild og rétt til þátttöku í starfsemi sambandsins án annarra réttinda fram að næsta landsfundi þar sem tillaga um aðild verður afgreidd. Umsókn nýrra félaga um aðild að LEB skal berast stjórn sambandsins eigi síðar en tveimur mánuðum fyrir reglulegan landsfund.
3.4. Lög hins nýja aðildarfélags skulu fylgja umsókn um aðild og uppfylla þau ákvæði sem kveðið er á um í lögum LEB.
3.5. Stjórn aðildarfélags getur óskað eftir úrsögn úr LEB með sannanlegum hætti með 6 mánaða fyrirvara og tekur úrsögn gildi við næstkomandi áramót.
3.6. Félagsmaður, sem á aðild að fleiri en einu aðildarfélagi LEB skal eigi njóta kosningaréttar um málefni LEB eða við kjör trúnaðarmanna sambandsins nema sem fulltrúi eins félags á fundum LEB.

4. gr. Landsfundur

4.1. Landsfundur LEB fer með æðsta vald í málefnum sambandsins.
4.2. Landsfundur kemur saman annað hvert ár, að vori til, samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar LEB.
4.3. Stjórn LEB skal boða landsfund skriflega til aðildarfélaga og á heimasíðu sambandsins með minnst 6 vikna fyrirvara.
4.4. Dagskrá landsfundarins og tillögur, sem stjórn hyggst leggja fram skulu fylgja fundarboði, sem og dagsetning og staðarval.
4.5. Tillögur ásamt greinargerð, sem aðildarfélög eða fulltrúar hyggjast leggja fyrir landsfund, skulu sendar stjórn LEB a.m.k. mánuði fyrir fundinn.
4.6. Endurskoðaðir og áritaðir ársreikningar sambandsins ásamt skýrslu stjórnar skulu liggja frammi á skrifstofu sambandsins og á heimasíðu LEB í minnst eina viku fyrir landsfund.
4.7. Landsfundur er löglegur sé löglega til hans boðað.

5. gr. Fulltrúar á landsfund LEB

5.1. Hvert aðildarfélag kýs fulltrúa til þess að sitja landsfund LEB á aðalfundi sínum eða á almennum félagsfundi, sem skal boðaður með sama hætti og aðalfundur viðkomandi félags.
5.2. Félagsstjórn aðildarfélags gefur út kjörbréf til landsfundarfulltrúa og skal senda þau til stjórnar LEB a.m.k. 2 vikum fyrir landsfund, undirritað af formanni og ritara aðildarfélags.
5.3. Hvert aðildarfélag á rétt á 2 fulltrúum til setu á landsfundi, en félög með yfir 500 félagsmenn eiga rétt á einum viðbótarfulltrúa fyrir hverja 500 félaga, umfram 500 eða brot úr þeirri tölu.
5.4. Jafnframt kosningu fulltrúa á landsfund skal kjósa jafn marga varafulltrúa og raða þeim.
5.5. Auk kjörinna fulltrúa til þátttöku á landsfundi eiga sitjandi stjórnarmenn LEB eða varamenn þeirra og formenn fastanefnda LEB seturétt á landsfundi með fullum réttindum.
5.6. Félagatal aðildarfélaga LEB skal miða við fullgilda félaga um hver næstliðin áramót fyrir landsfund enda hafi viðkomandi aðildarfélag staðið skil á greiðslu árgjalds í samræmi við það fyrir liðin ár.
5.7. Stjórn LEB getur krafist þess að skrá um atkvæðisbæra (skuldlausa) félaga fylgi kjörbréfum fulltrúa félags á landsfund, svo og kröfu um aukalandsfund samkvæmt 10. gr.

6. gr. Verkefni landsfundar

6.1. Á dagskrá landsfundar LEB skulu jafnan vera eftirfarandi dagskrárliðir.
1. Setning landsfundar.
2. Kosning 2ja fundarstjóra.
3. Kosning 2ja ritara.
4. Kosning kjörbréfanefndar.
5. Skýrsla stjórnar.
6. Ársreikningar LEB síðustu 2ja ára lagðir fram.
7. Kjörbréfanefnd gerir grein fyrir störfum sínum.
8. Skipan starfshópa landsfundar.
9. Umræða um skýrslu stjórnar og afgreiðsla ársreikninga sambandsins.
10. Kynnt drög að fjárhagsáætlun og tillaga um árgjald næstu 2ja ára.
11. Kynntar tillögur um starfsemi LEB til næstu 2ja ára.
12. Starfshópar skila áliti.
13. Umræður og afgreiðsla tillagna og álita starfshópa landsfundar.
14. Lagabreytingar.
15. Kosningar:
a) kosning formanns til 2ja ára.
b) kosning 4ra aðalmanna í stjórn og 3 varamanna til 2ja ára.
c) kosning 2ja skoðunarmanna ársreikninga LEB og 2ja til vara í tvö ár.
d) kosning nefnda LEB sem starfa milli landsfunda, svo sem uppstillinganefndar, laganefndar, kjaranefnd, fjárhagsnefndar og velferðarnefndar.
16. Önnur mál.

6.2. Stjórn er heimilt að bæta við dagskrárliðum svo sem um afmörkuð hagsmunamál aldraðra og ávörp gesta.
6.3. Fundarstjórar og fundarritarar landsfundar ganga frá fundargerð landsfundar til stjórnar LEB, sem skal senda aðildarfélögum sambandsins fundargerðina innan mánaðar frá landsfundi.
6.4. Komi ekki fram athugasemd frá aðildarfélögum innan mánaðar þaðan í frá skoðast fundargerðin samþykkt.

7. gr. Stjórn LEB

7.1. Stjórn LEB kosin á landsfundi sbr. 6. gr. 15. töluliðar a og b málsliðar, fer með æðsta vald sambandsins og annast daglegan rekstur þess milli landsfunda.
7.2. Á fyrsta fundi eftir landsfund skal stjórn skipta með sér verkum og velja varaformann, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda úr hópi aðalmanna. Á þessum fundi skal ákveðið með hlutkesti í hvaða röð varamenn skuli taka sæti ef aðalmenn forfallast enda greini atkvæðatölur frá landsfundi ekki frá. Varamönnum er heimilt að sitja fundi stjórnar þótt fullskipuð sé með málfrelsi og tillögurétti.
7.3. Stjórn LEB skal kappkosta að miðla upplýsingum um verkefni sambandsins til aðildarfélaganna þannig, að þau geti jafnan sem best fylgst með framgangi og stöðu þeirra mála sem hún vinnur að.
7.4. Stjórn LEB skal amk halda 4 stjórnarfundi á almanaksári sem skulu boðaðir með viku fyrirvara.
7.5. Fundargerðir stjórnarfunda skulu færðar til bókar og staðfestar með undirritun formanns eftir samþykki stjórnar.
7.6. Stjórn ræður starfsfólk LEB og semur um laun þeirra og starfskjör.
7.7. Stjórn LEB skal ráða löggiltan endurskoðenda til eftirlits með reikningshaldi sambandsins.
7.8. Enginn stjórnarmaður skal sitja lengur en fjögur ár samfellt í stjórn LEB.
7.9. Sá sem kosinn er formaður getur þó setið fjögur ár í því embætti enda þótt hann hafi áður setið í stjórn kjörinn sem aðalmaður.

8. gr. Formannaráð og fundir

8.1. Formannaráð skipað formönnum allra aðildarfélaga sambandsins er stjórn LEB til ráðgjafar í mikilvægum málum er varða stefnu og starfsemi sambandsins.
8.2. Fundir formannaráðs skulu ekki taka til afgreiðslu tillögur eða mál sem eru bindandi fyrir LEB.
8.3. Fundir formannaráðs skulu haldnir eigi sjaldnar en einu sinni það ár, sem landsfundur LEB er ekki haldinn og þá fyrir lok apríl mánaðar eða svo oft sem stjórn LEB telur nauðsyn á. Formannafundi skal boða bréflega með 2ja vikna fyrirvara.
8.4. Formaður stjórnar LEB stýrir að jafnaði fundum formannaráðs og skipar fundarritara.
8.5. Fyrir formannaráð skal leggja endurskoðaðan ársreikning LEB fyrir það ár sem landsfundur er haldinn til skoðunar og framvísunar til næsta landsfundar.
8.6. Fundargerðir formannaráðs skulu færðar til bókar og undirritaðar af fundarstjóra eftir samþykki fundarins.
8.7. Stjórnarmenn LEB eiga rétt til setu á fundum formannaráðs með fullum réttindum.
8.8. Varaformenn aðildarfélaganna eru varamenn formanna í formannaráði.

9. gr. Nefndir og ráð

9.1. Þær nefndir sem kosnar eru á landsfundum skulu starfa á ábyrgð stjórnar LEB sem og aðrar nefndir og ráð sem stjórn LEB tekur ákvörðun um að kjósa.
9.2. Stjórnin setur þeim starfslýsingar og tímaramma og getur kallað eftir skýrslum af störfum þeirra hvenær sem er á skipunartíma þeirra.
9.3. Stjórn LEB, nefndir og ráð skulu ekki hafa með höndum félagslega starfsemi sem aðildarfélög þess sinna að jafnaði.

10. gr. Aukalandsfundir LEB

10.1. Krafa um boðun aukalandsfundar LEB þarf að berast frá 1/3 hluta aðildarfélaga LEB eða 1/3 hluta formannaráðs með tilgreindum ástæðum og tillögum til stjórnar LEB.
10.2. Málefni sem teljast fullnægja kröfu um boðun aukalandsfundar eru málefni sem hafa veruleg áhrif til skerðingar á hagsmunum eldri borgara eða starfsemi LEB.
10.3. Aukalandsfundur skal kallaður saman með minnst tveggja vikna fyrirvara.
10.4. Fundurinn getur aðeins fjallað um þau málefni, sem voru tilefni þess að hann var boðaður, nema fundurinn samþykki annað með 2/3 greiddra atkvæða fulltrúa á aukalandsfundi.
10.5. Hafi nýir fulltrúar ekki verið kosnir í félögum, skulu sömu fulltrúar (varafulltrúar) og á síðasta reglubundna landsfundi fara með umboð félags.

11. gr. Atkvæðagreiðslur og fundarsköp

11.1. Meiri hluti greiddra atkvæða ræður úrslitum við kosningar og afgreiðslu almennra mála á landsfundum, aukalandsfundum og fundum formannaráðs. Um breytingar á lögum sambandsins fer þó samkvæmt 15. gr. og um sambandsslit samkvæmt 16. gr.
11.2. Um fundarsköp funda LEB gilda almennar reglur.

12. gr. Fjármál

12.1. Stjórn LEB ber ábyrgð á fjármálum og öllum rekstri sambandsins.
12.2. Allar ákvarðanir um óregluleg útgjöld og fjárhagslegar skuldbindingar sambandsins skulu teknar á formlegum stjórnarfundum LEB.
12.3. Stjórn LEB skal leitast til að haga rekstri í samræmi við tekjur af félagsgjöldum, framlögum og styrkjum.
12.4. Reikningsár sambandsins er almanaksárið. Ársreikninga hvers árs skal leggja fram á stjórnarfundi á fyrsta ársfjórðungi nýs árs, áritaða af löggiltum endurskoðenda og skoðunarmönnum reikninga sambandsins. Ársreikninga þess árs sem landsfundur er ekki haldinn skal leggja fyrir fund formannaráðs til skoðunar en að öðru leyti er þeim vísað til næsta landsfundar.
12.5. Stjórn LEB ber að beita sér fyrir öflun styrktaraðila.
12.6. Stjórn LEB getur skipað sérstakt fjármálaráð undir formennsku gjaldkera stjórnar til að sinna þessum verkefnum.

13. gr. Ferða- og dvalarkostnaður

13.1. Útlagður ferða- og dvalarkostnaður vegna fulltrúa á landsfundi og formannafundi greiðist allt að hálfu af LEB.
13.2. Reikningar skulu berast stjórn LEB sem úrskurðar réttmæti þeirra.
13.3. Ferða- og dvalarkostnaður fulltrúa í nefndum sem starfa á vegum stjórnar LEB skal greiddur af sambandinu eftir athugun og ákvörðun stjórnar.

14. gr. Kynningar og útgáfumál LEB

14.1. Stjórn LEB ber ábyrgð á kynningarmálum sambandsins.
14.2. Stjórnin metur eftir aðstæðum hvort kynningarmálum er sinnt á vefrænan hátt eða með útgáfu félagstíðinda.
14.3. Stjórn LEB tekur ákvörðun um útgáfu á ritinu „Listin að lifa“ og skal þá skipa ritstjórn 3 manna og ritstjóra, sem ráðinn er af stjórn LEB, en landsfundur sambandsins kýs tvo menn í ritstjórn og tvo varamenn þeirra.
14.4. Ritstjórn skal bera ábyrgð af útgáfu og tengdum kostnaði gagnvart stjórn LEB.
14.5. Útgáfa ritsins hefur sjálfstæðan fjárhag og skulu endurskoðendur og skoðunarmenn reikninga vera hinir sömu og reikninga landssambandsins og sæta sömu meðferð.
14.6. Útgáfa ritsins „Listin að lifa“ er sjálfstæð rekstrareining á ábyrgð stjórnar LEB. Heimilt er stjórn LEB að semja við verktaka um útgáfu á Listin að lifa.

15. gr Lagabreytingar

15.1. Stjórn og/eða aðildarfélög geta lagt fram tillögur til lagabreytinga.
15.2. Tillögur til lagabreytinga skulu sannanlega hafa borist stjórn LEB með 2ja mánaða fyrirvara fyrir landsfund og er þá stjórn skylt að kynna þær aðildarfélögum í fundarboði og leggja þær fram á landsfundi.
15.3 Lögum þessum verður ekki breytt nema með samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða landsfundarfulltrúa.

16. gr. Sambandsslit

16.1.Tillaga um slit LEB skal kynnt stjórn LEB og aðildarfélögum með amk 2ja mánaða fyrirvara fyrir boðaðan landsfund.
16.2. Við afgreiðslu tillögunnar þarf samþykki ¾ hluta atkvæðisbærra fulltrúa á landsfundi.
16.3. Verði tillaga um slit LEB samþykkt á landsfundi skal formannaráð og stjórn LEB þá sitja áfram og boða til aukalandsfundar fjórum til sex mánuðum síðar til lokaafgreiðslu tillögu um slit sambandsins.
16.4.Verði tillaga um slit samþykkt á síðara landsfundi skal leggja niður starfsemi landssambandsins og skulu það vera lögleg félagsslit.
16.5. Verði LEB þannig löglega lagt niður, skulu eigur þess renna til stofnunar, stofnana eða aðildarfélaga LEB, sem stuðla að velferð aldraðra, eftir nánari ákvörðun aukalandsfundar sambandsins eða nefndar sem aukalandsfundur kýs til að ganga formlega frá félagsslitum.

17. gr. Gildistaka

17.1. Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi fallin eldri lög LEB.

 

Samþykkt á Landsfundi LEB í Hafnarfirði 8. maí 2013.